Evolve and Sustain
ORGANISATIONER SOM VERKTYG I MÄNNISKANS HAND ELLER MÄNNISKAN SOM VERKTYG?

Bakgrund

Ett historiskt perspektiv

”Den Darwinistiska evolutionsteorin ”Survival of the fittest” har egentligen aldrig handlat om att starkast vinner, utan om anpassningsbarhet. Om att den som förmår att anpassa sig till förändringar i sin omgivning bäst är en överlevare, likt en definition av att leva i ständig förändring.”
Under 1700-talet började transformationen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. I denna transformation så utvecklades människans verktyg till att bli mer komplicerade och i större utsträckning likna maskiner. Fortfarande verktyg men långt mer komplicerade än hammaren, spaden och plogen. När det kom till organisationer och samhällen så gjordes även här en förflyttning från mindre organiska organisationer till större mekanistiska organisationer. Den maskinliknande utformningen syftade till att öka effektivitet och optimera produktionsflöden. Taylorismen, som de flesta av oss känner till, hade under sekelskiftet 1800/1900-tal stor påverkan på den utbredda mekaniseringen genom ökad specialisering och centralisering av makt i en hierarki. Än idag är detta det normativa och dominerande sättet att organisera. Ett sätt som i grunden betraktar människor som maskindelar och själlösa redskap snarare än levande och kännande organismer.

Ett nutida perspektiv

De flesta av oss är hårt skolade i att betrakta organisationer som maskiner samtidigt som det finns en stor nyfikenhet hos de flesta att utforska något annat, något mer levande. Viktigt att känna till i detta utforskande är att system, likt organisationer, inte transformeras till något mer välfungerande genom att krossas, forceras eller stressas. Detta behöver göras med varsamhet och finess i ett ständigt sökande efter akupunkturpunkter som frigör systemets bundna energi i skapandet av ett nytt och friare tillstånd. Därför är just utforskande, experimenterande och testande, under trygga och säkra förhållanden samt i mindre skala extra viktigt i detta program.
Vi vill därmed poängtera att programmet inte är en revolution, utan snarare ett sökande efter hållbar och bestående förändring på lång sikt. Därför tror vi mycket på att jobba i det lilla, visa på nya förhållningssätt, skapa förebilder, samskapa och inte minst lära, experimentera och utforska med nyfikenhet. Detta ser vi som betydligt mer framgångsrikt än att peka finger, leta syndabockar skambelägga och påstå att vi har hittat en allsmäktiga sanning. Samtidigt vill vi inte förringa programmet och dess potential utan tror med hela vårt hjärta och vår själ att vi är något på spåren.

Ett organiskt perspektiv

Den mekanistiska styrningsmodellen är idag ett normaltillstånd i våra organisationer och vårt samhälle. Samtidigt har vi nu lärt oss att den är allt annat än komplett. Därför tycker vi att de tär hög tid att lyfta fram de organiska alternativen, de som stödjer oss i vår navigering ibland komplexitet och förändring. 
på, till och med ett beprövat sådant. När vi pratar om förändring, utveckling och alternativa sätt att organisera verksamheter är väldigt viktigt vara medveten om det stora förändringsmotstånd som ett normativt och komplext system står för. I detta fall det mekanistiska. Det är inte något som med framgång går att förändra i en handvändning eller med kortsiktiga och forcerade ”utifrån-och-in”- eller ”uppifrån-och-ner”-processer. Många har mycket att förlora och de flesta vet inte så mycket om alternativen. Hos många skapar detta osäkerhet, rädsla, förvirring och inte minst motstånd. Just därför fokuserar detta program extra mycket på att skapa ett tryggt och säkert ”rum” för experimenterande, utforskande, lärande och evolution över tid. Viktigt är också att utforskandet görs i liten skala i en verklig kontext, det vill säga inne i era organisationer. En fundamental del i den organiska organiseringen är att ”leva som vi lär” och att göra det genom handling. Endast genom att uppleva går det egentligen att förstå vilken potential och kraft det finns i ett levande, organiskt, komplext och evolutionärt system. Samtidigt tar en sådan upplevelse, tillsammans med ett kontinuerligt lärande, oss några steg närmre förändring även i större system som hela organisationer eller samhällen. Med hjälp av förebilder och konkreta exempel, från vår egen vardag, blir det också lättare att relatera till och ta ställning för eller emot.