Evolve and Sustain
stödprocess

Struktur, ramar och stöd

Ett exempel

Till höger beskrivs ett exempel på hur processen skulle kunna se ut i din organisation baserat på de händelser och aktiviteter son vi initierar samt det stöd som vi erbjuder varje organisation. Man skulle kunna likna den vid en spiral av utveckling från initiering till organisk organisering med olika interventioner på vägen. Vid intresse läs mer om den organisatoriska utvecklingsspiralen här.

Våra intentioner och värderingar

1. Med en tydlig och ledande ramstruktur som är öppen för förändring, skapas förutsättningar för tillit och transparens. Därför erbjuds följande;

- Ett fundament / styrningsramverk / guidande principer att anta, anpassa och utveckla

- En struktur för samskapande och lärande

- Personligt stöd i form av utbildning, masterklasser, coachning, facilitering, rådgivning, mentorskap och kritisk vänskap

- En mötesstruktur – både för interna och externa möten. Governance (övergripande styrning) och taktiska möten.

2. Ingen person står över någon annan – jämlikhet i makt och ansvarighet är centralt

- Det finns ingen enskild chef som bär ansvar samtidigt som alla är chefer

- Jämlika förutsättningar är inte detsamma som anarki

3. Träning är lärandets moder; en viss struktur stödjer ett visst beteende som stödjer ett visst mindset
4. Hållbar förändring sker hela tiden, inte i omväljande handvändningar

- Detta görs genom kontinuerligt utforskande, experimenterande och lärande i kortare cykler snarare än långa linjära och förutbestämda processer

- Förändring drivs av faktiska och framväxande spänningar, inte av stora planer och fantasier om framtiden

5. Det finns ingen perfekt lösning, men många som är tillräckligt bra för att testas
6. Ledarskap är avgörande utifrån perspektiven; leda sig själv, leda andra och låta sig ledas 

* Metanoia find-muck workshop - En 1h workshop som öppnar era sinnen och lägger förutfattade meningar och hinder åt sidan.

"Find-muck betyder; när det blir för komplext för din hjärna att rationellt förstå"

Kanske är det hög tid att räcka fingret till vissa normer, rutiner, principer, mindsets, beteenden och/eller, ritualer i er organisation?👆 

Vi lämnar den rationella hjärnan och känner in var ni som organisation står idag och vad ni drömmer om att bli. Vi hjälper er att se på er själva genom en ny lins, ett nytt perspektiv. Vi vill poängtera att det inte handlar om att övertyga er om något utifrån våra bestämda uppfattningar. Det handlar snarare om att hjälpa er att utforska era egna svar och identifiera den förflyttning ni drömmer om (om den finns).